Kauko Lehtisen maalaus Leipiä pöydällä

Några ord om att samla

7.7.2020 – 12.3.2023

Museets verksamhet synliggörs i regel för allmänheten genom utställningarna och de övriga evenemangen. Kärnan i verksamheten är emellertid den konstsamling som museet uppbevarar och utökar. Några ord om att samla belyser detta vardagliga, för allmänheten ofta osynliga arbete vid Åbo konstmuseum. Utställningen berättar på ett medryckande sätt om konstsamlingens historia och tillväxt samt om de utlånade verkens resor ute i världen. Samtidigt framgår, hurdan yrkeskunskap det krävs för att uppbevara och vårda konstverk och för att forska kring verken och ställa ut dem för allmänheten.

Utställningen presenterar ett sjuttiotal verk som belyser samlingens olika perioder och tyngdpunkter. Förutom avhållna klassiska verk och verkhelheter av bland annat Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Elin Danielson-Gambogi, Helene Schjerfbeck, Otto Mäkilä och Kauko Lehtinen ingår också många mera sällan visade verk och helt nya anskaffningar. Fängslande berättelser och avslöjande siffror bjuder på ny kunskap om konstanskaffningarnas färgrika förlopp, museets bakgrundskrafter, samlingens genusfördelning och luckorna i samlingen.

Åbo konstmuseum är känt också utomlands för sina verk från den finska konstens guldålder och samlingen ses som en del av vårt lands kulturskatt. Starka tyngdpunkter i samlingen är, förutom guldåldern, också surrealismen, konstnärssjälvporträtten, popkonsten och samtidskonsten i olika former. De talrika ansökningarna om verklån vittnar om det vitt utbredda intresset för museet: under 2010-talet utlånades verk från museet ungefär 800 gånger till utställningar i Finland och utomlands.

I dag omfattar museisamlingen drygt 7 600 verk och den utökas kontinuerligt genom egna inköp och donationer. Donationerna har alltid varit av stor betydelse för Åbo konstmuseums samling – just nu är donationernas antal cirka 3 500 och de utgör sålunda nästan hälften av samlingen. Utställningen lyfter också fram donatorer som varit speciellt viktiga för museet: släkten Dahlström, docent Lars Göran Johnsson och föreningen Åbo Konstmusei Vänner, vilka alla i betydande grad inverkat på samlingens utformning.

Huvudman för Åbo konstmuseum och ägare till samlingen är Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry, som grundades 1891. Föreningen har sedan år 1904 bedrivit museiverksamhet i Puolalaparkens museibyggnad, som ritades av Gustaf Nyström och donerades till Åbo stad av bröderna Ernst och Magnus Dahlström, uttryckligen för att brukas av Konstföreningen. Avsikten med museisamlingen var inte att skapa en konsthistorisk översikt, utan redan från första början ville man införskaffa verk av representativa konstnärer från den aktuella tiden. Detta är rättesnöret än i dag. Samlingspolicyn har under mer än hundra år påverkats av de olika beslutsfattarnas uppfattningar om konst, de till buds stående resurserna och de tillgängliga konstverken. Vid Åbo konstmuseum har de olika museicheferna, Konstföreningens styrelsemedlemmar och utomstående experter varit ”portvakter” för anskaffningarna.