Skip to main content

Allmänna lånevillkor

  1. Åbo konstmuseum beviljar bildlån efter prövning för det bruksändamål som nämns i ansökan. Det är förbjudet att använda bilderna för andra ändamål.
  2. Åbo konstmuseum beviljar bildlån enligt engångsprincipen. Om bilden publiceras t.ex. i en ny upplaga av ett verk, uppbär museet ny bruksavgift. Det är förbjudet att arkivera bilderna i digital eller annan form.
  3. Då bilden publiceras ska följande uppgifter framgå: konstnärens namn, uppgifterna om verket i fråga (namn, året för färdigställandet, teknik och mått), verkets ägare Åbo konstmuseum samt fotografens namn. Beställaren svarar för eventuella upphovsrättsutgifter.
  4. Verket får inte avgränsas. Om beställaren endast vill använda en detalj ur verket som illustration, ska särskild överenskommelse om detta träffas. I samband med publicering ska nämnas, att bilden är avgränsad.
  5. Det är förbjudet att trycka text på bilden.
  6. Bildarkivet levererar bildmaterialet endast i digital form.
  7. Beställaren överlåter till Åbo konstmuseum två exemplar av det ifrågavarande tryckalstret som friexemplar för museets handbibliotek. Friexemplaren sänds till: Åbo konstmuseums bibliotek, Auragatan 26, 20100 Åbo.
  8. Då beställaren mottar bilderna och undertecknar bidlåneavtalet förbinder han sig att betala bruksavgiften för de i avtalet nämnda bilderna och att iaktta ovanstående villkor. Avtalet uppgörs i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.
Kuvasto.fi Återgå till samlingssidan

Följ oss i sociala medier